Met welke natuurwetgeving krijg je te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen?

0

Een projectontwikkelaar wil een gloednieuw appartementencomplex bouwen of de gemeente wil een bestaande woonwijk in de stad aanzienlijk uitbreiden. Om de bouw van deze projecten te realiseren, moeten de ontwikkelaars soms bomen kappen, slootjes dempen en oude gebouwen slopen. Maar, deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse natuurwetgeving. Wat staat je als ontwikkelaar te wachten?

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet bepaalt dat je geen schade mag toebrengen aan beschermde planten en dieren. Dat betekent dat je geen beschermde plant- en diersoorten mag doden, beschadigen of verstoren en dat je verplicht bent om aan je zorgplicht te voldoen als je een ruimtelijke ingreep uitvoert.

Voor ontwikkelaars betekent dit in de praktijk dat zij rekening moeten houden met bijvoorbeeld het broedseizoen van beschermde vogelsoorten, vliegroutes van vleermuizen of de groeiplaats van beschermde plantsoorten.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet staat de natuurbescherming van bepaalde gebieden in Nederland vastgelegd, namelijk de verschillende Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en Nederlandse wetlands zoals de Waddenzee en de Biesbosch.

Met name Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen hebben met de Natuurbeschermingswet te maken, omdat zij verantwoordelijk zijn voor beheer en toezichthouden in de gebieden. Ecologische adviesbureaus ondersteunen ook deze instanties met onder andere monitoring en advies aan de beheerteams.

Waterwet

In de Waterwet liggen verschillende waterbeheerwetten vast die onder meer gaan over waterhuishouding, verontreiniging van oppervlakte- en zeewater, grondwater en droogmakerijen en indijkingen. Voorbeelden van wanneer je te maken krijgt met de Waterwet zijn de aanleg van een steiger, het bouwen op of aan een dijk of het dempen van een sloot.

Omgevingswet

Deze wet is nu nog niet van kracht, maar treedt naar verwachting in werking in 2018. De Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke projecten bundelen, zodat het voor projectontwikkelaars makkelijker wordt om te starten met projecten en een volledig beeld te krijgen van de regelgeving rondom ruimtelijke ingrepen. Vermoedelijk wordt de Waterwet bijna volledig opgenomen in de Omgevingswet.

Hoe zorg je dat je aan die wetgeving voldoet?

Afhankelijk van de wetgeving waar je mee te maken krijgt, dien je bepaalde maatregelen te nemen. Bij bouw- of sloopactiviteiten heeft u mogelijk te maken met een omgevingsvergunning of watervergunning. Zowel particulieren als bedrijven kunnen online op het Omgevingsloket kijken of ze een vergunning nodig hebben.

Voldoen aan de Flora- en faunawet
In het geval van de Flora- en faunawet vindt meestal voorafgaand aan de ruimtelijke ingreep een ecologische quickscan (ook wel quickscan flora en fauna) plaats. Dit is een soort vooronderzoek waarin wordt gekeken of er bij de ruimtelijke ontwikkeling beschermde planten en/of dieren zijn die komen te lijden onder de werkzaamheden.

Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat er inderdaad beschermde flora en/of fauna in het bestemmingsgebied leven, vindt er aanvullend onderzoek plaats. De ecologisch deskundigen stellen dan een rapport op met conclusies en aanbevelingen. Meestal bevat dit rapport ook een mitigatieplan, dat bedoeld is om negatieve effecten op flora en fauna zo veel mogelijk te vermijden.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om negatieve effecten op beschermde planten en/of dieren te vermijden. In dat geval heb je een ontheffingsaanvraag nodig. Diverse ecologische adviesbureaus in Nederland helpen je bij de aanvraag van de ontheffing.

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dit vaak wel dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden onder ecologische begeleiding. Dit heet ecologische werkbegeleiding en wordt meestal door het ecologische adviesbureau uitgevoerd dat je eerder in het proces hebt ingeschakeld. Zij zorgen voor begeleiding op maat met behulp van een speciaal ecologisch werkprotocol, zodat tijdens de werkzaamheden de flora en fauna niet verstoren.

natuurtoets bij ruimtelijke ontwikkelingVoldoen aan de Natuurbeschermingswet
Wanneer je een activiteit in of in de buurt van een door de Natuurbeschermingswet beschermd gebied wilt uitvoeren, ben je vrijwel altijd vergunningplichtig. Voor je een vergunning krijgt, moet onderzocht worden of je activiteit negatieve effecten heeft op het gebied. Dat gebeurt met een zogenoemde Habitattoets. De uitkomsten van een Habitattoets kunnen weer helpen bij het aanvragen van een vergunning. Net als bij de Flora- en faunawet komt het voor dat je verplicht wordt ecologische begeleiding in te schakelen bij de activiteit.

Gecombineerde natuurtoets
Verschillende ecologische adviesbureaus bieden een zogenoemde natuurtoets aan. Deze lijkt qua aanpak op de ecologische quickscan, maar toetst niet alleen volgens de Flora- en faunawet maar volgens alle natuurwetgeving.

Dit artikel word je aangeboden door Ecologisch adviesbureau Ecoresult.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply